Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Studio Leve: Studio Leve gevestigd te Oegstgeesterweg 194 in Rijnsburg.
De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Studio Leve als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Studio Leve met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Studio Leve.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot de diensten van Studio Leve, leveringen van zaken en alle overige overeenkomsten, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

De door Studio Leve opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 21 dagen na offertedatum geldig. Alle prijzen die je vind in de facturen en offertes van Studio Leve zijn in euro en inclusief btw.

De door Studio Leve opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

In de offerte staat uitgeschreven wat er voor jullie bedacht, ontworpen en eventueel uitgetekend zal worden.

Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Studio Leve zijn bevestigd.

Na akkoord van de offerte, door middel van een aanbetaling van 50% , start Studio Leve met het ontwerp.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht 

Studio Leve verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever. Hierbij vertrouwt Studio Leve op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat dan wel niet correct was en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden 

De honorering van Studio Leve kan als volgt worden overeengekomen:

Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);

Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;

Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting

Reiskosten indien afgesproken op voorhand.

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht

De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Studio Leve verricht tengevolge van:

gewijzigde (overheids-)voorschriften of overheidsbeperkingen; of

wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

Studio Leve informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten

Declaraties van Studio Leve dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL59ABNA052.30.68.506 onder vermelding van het factuurnummer.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt 8% per maand en voor particulieren 3 % per maand.

Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Studio Leve daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.

Alle vorderingen van Studio Leve worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 – Duur en beëindiging 

Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in nakoming van de opdracht door Studio Leve, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Studio Leve wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Studio Leve gerechtigd te vorderen:

125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;

De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Studio Leve ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht 

De opdrachtgever kan geen aanspraak doen op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst evenmin op vergoeding van enige door de opdrachtgever gelden schade. Voor zover mogelijk zal Studio Leve de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt. Studio Leve is niet aansprakelijk voor vertraging welke veroorzaakt is door derden.

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp

Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Studio Leve en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. Mocht Studio Leve ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Studio Leve en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten

Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Studio Leve bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven zijn eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

Studio Leve heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Studio Leve, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Studio Leve.

Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms -en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden.

Bij het overnemen van eigendoms -en auteursrechten is de opdrachtgever Studio Leve een vergoeding verschuldigd, Studio Leve behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor acquisitiedoeleinden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Studio Leve voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Studio Leve is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.

Studio Leve is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

De opdrachtgever blijft ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor betalingen.

Indien het ontwerp van Studio Leve niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Studio Leve, dan is Studio Leve slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Studio Leve.

Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden schaderisico heeft verzekerd of aan derden heeft overgedragen, dan is hij gehouden zijn rechten tegenover de verzekeringsmaatschappij of bedoelde derde over te dragen aan Studio Leve,
bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Studio Leve met het bedrag van de uitkering wordt verminderd.

In geval van aansprakelijkheid van Studio Leve, is deze voor de te vergoeden schade per opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan zijn honorarium, onder honorarium wordt verstaan het bedrag bedoeld in artikel 5 lid 1, exclusief de kosten genoemd in artikel 5 lid 2.

Studio Leve sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.
Op verzoek van de opdrachtgever legt Studio Leve de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan deze verzekeringsplicht heeft voldaan.

Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Studio Leve kenbaar is gemaakt.

Artikel 13 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert,en die niet aan Studio Leve kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Studio Leve overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstof en, niet voorziene vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Studio Leve geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

In geval van overmacht heeft Studio Leve het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

Indien Studio Leve bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Studio Leve gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 – Ontbinding

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Studio Leve omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Studio Leve gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de overeenkomst tussen Studio Leve en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Studio Leve en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Studio Leve is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Studio Leve.

Artikel 16  – Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Studio Leve te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Studio Leve kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

Indien de door Studio Leve verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Studio Leve , de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Studio Leve  geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera.

De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Studio Leve  te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Studio Leve te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Studio Leve in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Studio Leve in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Studio Leve opdracht gegeven heeft.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Studio Leve de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van Studio Leve, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Studio Leve te retourneren en de eigendom daarover aan Studio Leve  te verschaffen, tenzij Studio Leve anders aangeeft.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Studio Leve daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Studio Leve en de door Studio Leve bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 17 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2019 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

Studio Leve | www.studioleve.nl | Rijnsburg